A GDPR  

rendelkezéseinek megfelelő 

Adatvédelmi Szabályzat 

comprare xenical online

Hatályos: 2021.08.10. napjától 

  1. Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya 

1.1. A jelen adatvédelmi szabályzat a www.e-learningcentrum.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlapon) a VNDesign Technology Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 5. 1.  em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-183958, adószám: 24818186-2-43) Adatkezelő, (a továbbiakban:  Adatkezelő) által nyújtott szolgáltatások Felhasználó általi igénybe vétele során történő személyes  adatkezelés szabályait tartalmazza. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a  Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi szabályzatot. 

1.2. Jelen szabályzat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános  Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és  egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok  kiállítását és megőrzését illetően) rendelkezéseit is egyidejűen veszi figyelembe. A szabályzat szükségesen rögzíti, hogy az általános alapelvek megtartása mellett az egyes ágazati  jogszabályok által meghatározott ideig megőrzendő nyilvántartások (adatok) és okiratok  értelemszerűen és szükségesen tartalmazhatnak személyes adatokat, amelyeknek a jogszabály  által meghatározott ideig történő tárolása nem sértheti a személyek jogait. 

1.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot módosítsa. Az  adatvédelmi szabályzat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül,  azoknak megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi szabályzatot az  Adatkezelő köteles a honlapján az előzővel azonos módon közzétenni. A módosítás a közzétételt  követő napon lép hatályba. Az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és  használata a módosított adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. 

1.4. Fogalom meghatározások  

1.4.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

1.4.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely  művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,  rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,  betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon  hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,  korlátozása, törlése és megsemmisítése.  

1.4.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Szabályzatában hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a VNDesign Technology Kft. 

1.4.4 Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy  Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.  

1.4.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  Jelenleg az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókkal áll szerződéses kapcsolatban: Dupplak Információtechnológiai, Tolmács és Fordító Kft. (székhely: 3327 Novaj, Bajcsy Zsilinszky E. utca 2/a, adószám: 14419559-2-10).

Domain Regisztráció Kft. (székhely: 1188 Budapest, Ametiszt u. 29., adószám: 14035971-2-43,  cégjegyzékszám: 01-09-903212). 

Színvonal Szépségtanoda Kft. (székhely: 9178 Hédervár, Rózsa F utca 71., adószám:  23735844-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-022870). 

1.4.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által nyújtott azon szolgáltatások, amelyeket Felhasználók mint  megrendelők részére az Adatkezelő elérhető szolgáltatásokként végez, és amely tevékenysége  körében adatkezelést végez. 

1.4.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő bármely Szolgáltatását igénybe  veszi, vagy Adatkezelővel Szolgáltatás esetleges igénybevétele céljából a kapcsolatot felveszi,  és ennek keretében megad legalább egy, az alábbi 1.5. pontban felsorolt személyes adatot.  

1.4.8 Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.e-learningcentrum.hu és a honlapokhoz  tartozó social media felületek. 

1.4.9 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

1.4.10 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

1.4.11. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé  teszik;  

1.4.12 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

1.4.13 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem  lehetséges; 

1.5 A kezelt személyes adatok köre  

1.5.1 Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere  automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. 

1.5.2 Az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és szerződéskötés esetén  kezelhet céges adatokat. 

1.5.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás igénybevétele céljából e-mailt küld, úgy az  Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges  mértékben és időtartamban kezeli.  

1.5.4 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy weboldal üzemeltetéséhez technikailag  kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén  adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által  folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések  megakadályozása és kiszűrése érdekében.  

1.6 Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre,  

1.6.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén specializált  adatcsomagot (ún. „cookie”-t) küldhet el. Az Adatkezelő a cookie-k alkalmazásával a következő  Személyes adatokat kezelheti: demográfiai adatok valamint a felhasználó által megadott  paraméterek alapján jellemző érdeklődési kör, szokások, preferenciák amelyek a böngészési  előzményeken alapulnak. A cookie alkalmazásának célja az adott oldal minél magasabb  színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, valamint a  felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,  illetve beállíthatja és paraméterezheti eszközét olyan formában, hogy a cookie-k alkalmazását  automatikusan tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával egyben a Felhasználó tudomásul  veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes, bizonyos szolgáltatások  igénybevétele korlátozódhat, akadályozódhat.

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja és terjedelme 

2.1. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során a Felhasználó személyes adatait érintő  adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az Adatkezelő minősül, aki az adatkezeléshez  adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Adatkezelő az adatkezelést saját technikai eszközeivel  végzi. 

2.2. A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, továbbá azok a  személyek, akiknek a személyes adat továbbításra került. 

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés minden esetben a Felhasználó  önkéntes, tudatos és tájékozott, befolyástól mentes hozzájárulása alapján történik, kizárólag a  jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott cél érdekében, a cél eléréséhez  elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére alkalmas módon, az  adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

2.4. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő honlapján megtalálható e-mail címen veszi fel a  kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a  szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. A Felhasználó  hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez a kapcsolatfelvétellel mint ráutaló magatartással az  Adatkezelő megadottnak tekinti. 

2.5. Az Adatkezelővel történő szerződéskötés során a személyes adatok kezelésének jogalapja az,  hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,  vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez  szükséges. 

2.6. Az adatkezelési cél: 

Adatkezelő Szolgáltatások nyújtásához, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra: 

kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, a  Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás; 

közösségi szolgáltatások (Facebook, Instagram, stb.) esetén Felhasználók és az Adatkezelő egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé  tétele; 

hírlevélre feliratkozás; 

vásárlás esetén számlakiállítás, 

adóbevallási és bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. 

A személyes adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig, illetve addig  őrzi, ameddig erre jogszabály előírása alapján köteles. Az adatokat törölni kell a felhasználó  kérésére, vagy a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését és teljesítését  követően, ha a szerződésből eredő követelés érvényesítése érdekében az adatok kezelése már  nem szükséges, vagy az Adatkezelő az adatkezelés céljáról önként lemondott. 

2.7. Az Adatkezelő az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokon túlmenően  egyéb adatot nem kezel. Amennyiben szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe  vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás és  statisztika céljából kezelne egyéb adatokat, úgy azokat – csak az adatkezelési cél előzetes  meghatározása mellett – a Felhasználó ezirányú informálását követően és kifejezett hozzájárulása  alapján kezel. 

2.8. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybe vétele során a Felhasználók közlései  tartalmazhatnak a Felhasználóra, más Felhasználóra vagy más harmadik személyre vonatkozó  személyes adatot, amelyek ily módon az Adatkezelő kezelésébe kerülnek. Az ily módon az  Adatkezelő kezelésébe került személyes adatot az Adatkezelő az adott szolgáltatás funkciójából  eredő célból a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig kezeli. 

  1. Adattovábbítás 

3.1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó előzetes  hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyeknek az adattovábbítás céljáról történő előzetes  tájékoztatás mellett. 

3.2. Adatfeldolgozás  

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban nevesített Adatfeldolgozókat  veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött  szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi  az Adatfeldolgozók tevékenységét és a személyes adatok védelmét. Az Adatfeldolgozók más  adatfeldolgozó igénybe vételére, alvállalkozói bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával  jogosultak.  

  1. Adatbiztonság 

4.1. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok  illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek  biztosítására az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai  eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja.  Ennek során az Adatkezelő különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások  nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági  intézkedéseket igényel. 

4.2. Bár az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az  infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az  informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy  harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Adatkezelő által nem ismert módon az  Adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Adatkezelő által kezelt  személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes  tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes  adatokkal való visszaélésekért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. 

  1. Az Adatkezelő adatkezelésének időtartama 

5.1. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően az Adatkezelő és a Felhasználó között nem jön létre  szerződés, úgy a személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés meghiúsulásának napjáig  kezeli. 

5.2. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően az Adatkezelő és a Felhasználó között szerződés jön  létre, úgy az Adatkezelő az adatokat mindaddig kezeli, amíg a szerződéssel kapcsolatban igény  érvényesíthető (a Ptk. szerinti általános elévülési idő alapulvételével), illetve ameddig arra  jogszabály alapján köteles. 

5.3. Amennyiben a személyes adat törlését bíróság vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság jogerős határozatával elrendeli, úgy annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül az Adatkezelő azt végrehajtja. Egyebekben Személyes adatot az Adatkezelő addig az időpontig nem törli,  ameddig fennáll az az adatkezelési cél, vagy a jogszabályi kötelezettség, amely a személyes adat  törlését kizárta. 

  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait milyen  célból kezeli, továbbá hogy mely személyes adatait milyen célból mely harmadik személynek  továbbította az Adatkezelő. A Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve a jelen  adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal összhangban a törlését. A Felhasználó a tájékoztatás 

iránti kérelmet a hello@vndesign.hu elektronikus postafiókra küldött e-mail útján teheti meg.

6.2. A levélben küldött tájékoztatás kérését az Adatkezelő akkor tekinti igazoltnak amennyiben a kérelem alapján a kérelmező kétséget kizáróan és egyértelműen azonosítható. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése előtt kétsége  esetén a kérelmezőtől egyéb azonosításra alkalmas adatot kérjen. 

6.3. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kérelmezőnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok  forrására, az adatkezelés jogalapjára, céljaira, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére  és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint amennyiben a személyes  adatok továbbítása történt, arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait. 

6.4. Az Adatkezelő köteles a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelme benyújtásától számított  legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a  tájékoztatást. 

6.5. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak kijavítását, illetve  helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a  hiányos személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését  követően a korábbi adatok nem állíthatók helyre.  

6.6. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés  megtagadható jogszabály felhatalmazás okán, a véleménynyilvánítás szabadságához és a  tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben a megtagadás okának megjelölésével tájékoztatja a Felhasználót. Személyes  adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok nem állíthatók helyre. Az  Adatkezelő által küldött levelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.  Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli. 

6.7. A Felhasználó továbbá kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha  a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra  az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes  adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó  vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy  pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy személyes  adatainak kezelését az Adatkezelő akkor is korlátozza, ha az adatkezelés jogellenes, de a  Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának  korlátozását.  

6.8. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a  Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,  géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére  továbbítsa.  

6.9. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a Személyes adatok  kezelése kizárólag az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,  valamelyik Szolgáltatás Adatkezelője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha az adatkezelés célja közvélemény kutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy tudományos kutatás; vagy ha az adatkezelésre közérdekű okból kerül sor. Az Adatkezelő a  Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát  megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a  tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a  tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

6.10. Az 6.1. pontban foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos  területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb  esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha  az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

6.11. A fenti tájékoztatáson kívül az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó a szolgáltatás  igénybe vétele előtt és az igénybe vétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely  adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

6.12. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:  +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.  

6.13. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása nem  vagyonjogi szankciók iránti igény esetében a törvényszék hatáskörébe tartozik, a sérelemdíj és a  személyiségi jog megsértéséből eredő kizárólag vagyonjogi igény elbírálása pedig a járásbíróság  hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat  lehetőségéről és eszközeiről. 

6.14. A jelen adatvédelmi szabályzatban nem említett kérdésekben az az Európai Parlament és a  Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben  („Infotv.”) foglalt rendelkezések irányadók. 

Budapest, 2021. augusztus 10.